Korzyści wynikające z umowy leasing

Leasing i podatki – małe ABC z Kingsman Finance i Arena Tax

 

To nowy projekt w którym wspólnie z Arena Tax opowiemy o świecie leasingów od strony podatkowej. Sam sprawdź czy nasze materiały przyniosą dla Ciebie dodatkową wartość :)!

Korzyści wynikające z umowy leasingu 

Leasing jest jedną z najczęściej wykorzystywanych form finansowania w przypadku samochodów osobowych. Coraz częściej przedmiotem leasingu są również specjalistyczne maszyny lub sprzęt. Korzystają z niego zarówno korporacje, jak i osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wiele firm oferuje także leasing konsumencki dla klientów indywidualnych. Popularność leasingu wynika ze stosunkowo dużej dostępności oraz korzyści, które przynosi leasingobiorcom.

Zacznijmy od definicji. Leasing jest umową cywilnoprawną, zawieraną pomiędzy finansującym (leasingodawcą) a leasingobiorcą (korzystającym), na podstawie, której finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz (np. samochód) od określonego zbywcy a następnie oddać ją leasingobiorcy do używania przez oznaczony czas. Co istotne, definicja leasingu w ustawach podatkowych (PIT i CIT) jest szersza. Obejmuje bowiem nie tylko klasyczną umowę leasingu uregulowaną w Kodeksie cywilnym, ale także każdą inną umowę, na mocy której finansujący oddaje korzystającemu do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, grunty lub prawo wieczystego użytkowania.

Z punktu widzenia przepisów podatkowych istotne jest natomiast rozróżnienie, czy mamy do czynienia z leasingiem finansowym, czy operacyjnym. Leasing finansowy w swojej konstrukcji przypomina kredyt - przedmiot umowy staje się środkiem trwałym korzystającego i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Co do zasady umowa leasingu finansowego ma na celu przejęcie własności pojazdu po zakończeniu umowy, tzw. wykup. 

W leasingu operacyjnym odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący, natomiast przejście własności pojazdu (wykup) po zakończeniu umowy jest możliwe, ale nie jest konieczne. Korzystający nie musi w momencie zawierania umowy leasingu decydować, czy na koniec jej obowiązywania będzie chciał wykupić samochód, czy też zdecyduje się na podpisanie nowej umowy na inny, zazwyczaj nowszy, pojazd. W związku z tym, ta forma leasingu cieszy się dużą popularnością.

Szerzej na temat rozróżnienia form leasingu w kolejnym artykule.

Rozliczenie leasingu samochodu osobowego pod względem podatkowym 

Praktyką jest, że przy zawarciu umowy leasingu, korzystający wpłaca opłatę wstępną, która może być skalkulowana dowolnie, jednak zazwyczaj nie przekracza 20% wartości pojazdu. Wysokość miesięcznych rat zależy od okresu trwania umowy i kwoty wykupu, którą leasingobiorca zobowiązuje się zapłacić na zakończenie umowy (o ile umowa przewiduje wykup pojazdu i korzystający chce z tego prawa skorzystać). Miesięczne raty składają się z części kapitałowej (spłata wartości początkowej pojazdu) oraz części odsetkowej (opłata za finansowanie). Ponadto, rata może zawierać w sobie także opłaty za pakiety serwisowe (np. koszty eksploatacji pojazdu). W związku z tym, istotne jest prawidłowe ujęcie ww. opłat pod względem podatkowym, zarówno z perspektywy podatków dochodowych, jak i VAT. Dla celów podatkowych, należy także przeanalizować możliwe sposoby postępowania z kosztami związanymi z eksploatacją samochodu np. opłatami za paliwo, naprawy czy zakup opon. 

W pierwszej kolejności, prawidłowe potraktowanie umowy leasingu dla celów podatkowych wymaga ustalenia, czy leasingowany samochód osobowy będzie wykorzystywany tylko w celach związanych z działalnością gospodarczą, czy też będzie wykorzystywany również dla prywatnych celów właściciela albo pracownika firmy. Sposób korzystania z samochodu ma istotne konsekwencje w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT oraz kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym (KUP).

Jeżeli samochód wykorzystywany jest jedynie w celach związanych z działalnością gospodarczą, to korzystającemu przysługuje prawo odliczenia całego podatku naliczonego VAT oraz zaliczenia w KUP kosztów eksploatacyjnych w pełnej wysokości. W tym celu niezbędne jest jednak prowadzenie tzw. kilometrówki, czyli szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu, w której wskazuje się m.in. cel wykonywanych przejazdów, ich długość oraz przebytą trasę. Ponadto, konieczne jest zgłoszenie samochodu firmowego do urzędu skarbowego oraz sporządzenie regulamin korzystania z pojazdu. Z uwagi na powyższe wymagania, wielu przedsiębiorców rezygnuje z prowadzenia ewidencji i decyduje się na odliczanie jedynie 50% VAT i zaliczenie w koszty niepełnej kwoty wydatków. 

W przypadku mieszanego wykorzystania samochodu (gdy pojazd wykorzystywany jest również do celów prywatnych) podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia jedynie 50% wartości naliczonego podatku VAT. Natomiast nieodliczona część może zostać zaliczona w poczet kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z przepisami o PIT i CIT.W zakresie kosztów eksploatacyjnych, w przypadku mieszanego wykorzystania pojazdu, do KUP zaliczone może zostać jedynie 75% tych wydatków. 

Jednocześnie, w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT) od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje limit wartości samochodu osobowego, powyżej którego nie ma możliwości zaliczenia części kapitałowej rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów – w przypadku leasingu operacyjnego. Jeśli wartość samochodu osobowego wykorzystywanego wyłącznie w celach związanych z działalnością gospodarczą nie przekracza 150.000 zł netto, to korzystający ma prawo zaliczyć całą wartość rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli wartość pojazdu przekracza tę kwotę, to do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można jedynie tę część raty, która odpowiada proporcji, w jakiej pozostaje 150.000 zł do wartości leasingowanego samochodu.

W praktyce, samochód osobowy, który ma być wykorzystywany w sposób mieszany, powinien więc kosztować nie więcej niż 134.529 zł netto, jeśli korzystający chciałby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jego całą wartość płaconą de facto w postaci części kapitałowej rat leasingowych. Jeśli wartość netto samochodu i 50% podatku VAT (nieodliczalna część VAT) mają stanowić łącznie 150.000 zł, to chcąc obliczyć wartość netto takiego samochodu należy podzielić 150.000 zł przez 1,115 (połowa VAT to 11,5% wartości netto) a otrzymana kwota to wspomniane wyżej 134.529 zł.

Prześledźmy przykładowe wyliczenia. Przyjmijmy, że korzystający jest podatnikiem VAT, samochód będzie wykorzystywany w celach mieszanych i korzystający wybrał leasing operacyjny, samochód nie jest samochodem elektrycznym. Jak wspomnieliśmy wcześniej, jeśli wartość netto pojazdu wraz z nieodliczalną częścią VAT nie przekroczy 150.000 zł, to cała ta kwota będzie mogła zostać zaliczona w poczet kosztów uzyskania przychodów. 

Dla potrzeb przykładowej kalkulacji pomijamy część odsetkową raty, bo ona może zostać ujęta w kosztach uzyskania przychodów w całości niezależnie od tego jaki będzie poziom proporcji 150.000 zł do wartości samochodu.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Planując zawarcie umowy leasingu należy wziąć pod uwagę kilka istotnych aspektów, które mogą istotnie wpłynąć na jej ostateczny koszt. W dalszej części cyklu artykułów przyjrzymy się bardziej szczegółowo innym ważnym kwestiom tak, by umowa leasingu samochodu osobowego nie miała przed Wami tajemnic.

Zdajemy sobie sprawę, że przed zawarciem umowy leasingu na kilka lat możesz mieć pytania, na które nie znajdujesz odpowiedzi w tym artykule, dlatego kwestie szczegółowe możesz omówić z doradcą – zachęcamy do kontaktu!

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Zachęcamy do odwiedzin naszej nowej witryny www.leasingzwysokimwykupem.pl gdzie znajdziecie najnowsze oferty aut w leasingu tradycyjnym

Zostaw dane. Skontaktujemy się z Tobą!